Entella Valley Viaduct, Liguria, Italy

Name Entella Viaduct
Place Chiavari, Genoa, Liguria, Italy
Dimensions Spans: (63+95+95+95+95+95+63) mt